نتایج نهایی کامل شورای شهر لاهیجان + شکایات قابل رسیدگی

نتایج نهایی کامل شورای شهر لاهیجان + شکایات قابل رسیدگی

فهرست مطالب

نتایج نهایی شورای شهر لاهیجان

به اطلاع کلیه اهالی محترم شهر لاهیجان می‌رساند، با توجه به برگزاری انتخابات ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در روز جمعه ۲۸ خرداد ماه، نتایج شمارش آراء نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر لاهیجان اعلام شد.

در اجرای ماده ۵۲ قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور و ماده ۷۰ آیین نامه اجرایی انتخابات شوراهای شهر و روستا، از تاریخ انتشار این آگاهی به مدت دو روز هیات اجرایی در محل فرمانداری آماده قبول شکایات انتخاباتی می باشد.

شکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود که که مشخصات شاکی و شاکیان شامل نام و نام خانوادگی، نام پدر، نشانی محل کار یا سکونت و امضای شاکی و شاکیان را داشته باشد.

۱. احمدی ریاحی ۶۴۸۴
۲. فرشید فلاح ۵۷۴۴
۳. محمد ایدرم ۴۶۱۸
۴. بهمن کنعانی ۴۳۹۶
۵. آرمان پوریاسری ۳۳۷۳
۶. هانی پورنصیر ۳۲۱۲
۷. ابراهیم خوشحال ۳۱۸۴
۸-مهدی عاطف صفری ۳۱۱۵
۹-امیرحسین علیزاده۲۷۷۴
۱۰-رضا نصرتی ۲۶۹۸
۱۱-محمدحسین بازرگان ۲۳۸۰
۱۲-حسین هدایت صفا ۲۲۹۱
۱۳-حمید نیروشم ۲۱۹۰
۱۴-مسلم جلیلی لیالمانی ۲۰۵۲
۱۵-علی خلیلی زاده ۱۷۹۶
۱۶-پشوتن بحرکاظمی ۱۷۵۴
۱۷-سید نادر زایری مقدم ۱۷۲۸
۱۸-سلیمان اسدالله نژاد رودبنه ۱۷۱۴
۱۹-مهدی جهانی ۱۵۴۳
۲۰-مصطفی اکبر پور بازرگانی ۱۳۸۵
۲۱-حسین هاتف ۱۳۴۳
۲۲-آتبین دلخوش نخجیری ۱۲۳۰
۲۳-نقی علی مردان نوبیجاری ۱۲۰۶
۲۴-میلاد پور نصیر ۱۰۴۴
۲۵-کاظم مهدی نژاد ۱۰۰۹
۲۶-علیرضا پور یوسفی ۹۷۶
۲۷-ابراهیم آذرپور ۸۱۲
۲۸-عباس شمس کهن ۸۰۴
۲۹-اکرم اسمعیلی سوخته کوهی ۷۴۱
۳۰-محمودقاسمی ۶۵۸
۳۱-فرهاد آکسته ۶۴۳
۳۲-ابراهیم امین ۵۴۱
۳۳-آرزو علی پور ۵۰۲
۳۴-میثم بابائی ۴۵۳
۳۵-علی قوامی لاهیجی ۴۳۰
۳۶-عنایت پور بزرگی ۳۵۰
۳۷-میثم ذوقی فرد ۳۴۹
۳۸-زهرا فطرتی راد ۳۳۹
۳۹-معصومه حسین پور باهوش ۳۱۸
۴۰-صدیقه تقی پور ۲۸۴
۴۱-حامد رمضانی لشکریانی ۲۷۵
۴۲-رضا همتی تجن گوکه ۲۶۸
۴۳-مهدی نژاد مهدی پور ۲۴۱
۴۴-مقداد شایانی ۳۲۳
۴۵-نیما فرید مجتهدی ۲۱۶
۴۶-مطهره ایمان دوست ۱۹۴
۴۷-علیرضا ملکی۱۷۷
۴۸-مارال دار آفرین ۱۵۶
۴۹-پژمان نیک سرشت ۱۴۲
۵۰-معصومه رجب پور ایمن آبادی
۵۱-جواد همائی فرد ۱۳۴ رای
۵۲-علی عابدی ۱۲۶
۵۳-ادریس ساعی ۱۰۸
۵۴-عبدالرضا شفائی۹۴
۵۵-علی اکبر غلامی۹۰
۵۶-مصطفی عباس پور۷۲
۵۷-علی باغبانی طالمی۵۸
۵۸-امید عبداللهی ۴۴
۵۹-عبدالرضا عیسی خانی خانسری ۱۵

اطلاعات کامل نامزدها

آذرپور ابراهیم
نام پدر: حسن
کد نامزد: ۱۲۴
آکسته فرهاد
نام پدر: نبی اله
کد نامزد: ۱۴۵
اسداله نژادرودبنه سلیمان
نام پدر: مصطفی
کد نامزد: ۱۲۷
اسمعیلی سوخته کوهی اکرم
نام پدر: علی
کد نامزد: ۱۲۸
امین ابراهیم
نام پدر: حسن
کد نامزد: ۱۴۶
اکبرپوربازرگانی مصطفی
نام پدر: اسداله
کد نامزد: ۱۴۱
ایدرم محمد
نام پدر: جمشید
کد نامزد: ۱۴۷
ایمان دوست مطهره
نام پدر: محمد
کد نامزد: ۱۴۸
بابائی صداقت میثم
نام پدر: محمود
کد نامزد: ۱۴۹
بازرگان فرحمند محمدحسین
نام پدر: سیاوش
کد نامزد: ۱۵۲
باغبانی طالمی علی
نام پدر: حسین علی
کد نامزد: ۱۵۴
بحرکاظمی پشوتن
نام پدر: محمد
کد نامزد: ۱۵۶
تقی پور صدیقه
نام پدر: علی
کد نامزد: ۱۷۱
جلیلی لیالمانی مسلم
نام پدر: مختار
کد نامزد: ۱۷۴
جهانی راد مهدی
نام پدر: غلامرضا
کد نامزد: ۱۷۵
حسین پورباهوش معصومه
نام پدر: جعفر
کد نامزد: ۱۷۸
خلیلی زاده علی
نام پدر: غلامحسین
کد نامزد: ۱۸۲
خوشحال سوستانی ابراهیم
نام پدر: قربانعلی
کد نامزد: ۱۸۴
دارآفرین مارال
نام پدر: هوشنگ
کد نامزد: ۱۸۵
دلخوش نخجیری آتبین
نام پدر: آقاجان
کد نامزد: ۱۸۶
ذوقی فرد میثم
نام پدر: مرتضی
کد نامزد: ۱۸۹
رمضانی لشکریانی حامد
نام پدر: محمدرضا
کد نامزد: ۱۹۱
ریاحی فر احمد
نام پدر: علیرضا
کد نامزد: ۱۹۲
زایری مقدم سیدنادر
نام پدر: سیدعلی
کد نامزد: ۱۹۴
ساعی ادریس
نام پدر: مرتضی
کد نامزد: ۱۹۵
شایانی مقداد
نام پدر: غلامرضا
کد نامزد: ۱۹۶
شفائی عبدالرضا
نام پدر: حسن
کد نامزد: ۱۹۷
شمسه کهن عباس
نام پدر: محمدعلی
کد نامزد: ۲۱۲
عابدی علی
نام پدر: بزرگ
کد نامزد: ۲۱۹
عاطف صفری مهدی
نام پدر: حسن
کد نامزد: ۲۴۱
عباس پورشیرجوپشت مصطفی
نام پدر: احمد
کد نامزد: ۲۴۲
عبداللهی آقاباقر امید
نام پدر: بهمن
کد نامزد: ۲۴۵
علی مردان نوبیجاری تقی
نام پدر: محمدحسین
کد نامزد: ۲۵۲
علی پورعابدی آرزو
نام پدر: ابراهیم
کد نامزد: ۲۴۷
علیزاده امیرحسین
نام پدر: اکبر
کد نامزد: ۲۴۹
عیسی خانی خانسری عبدالرضا
نام پدر: یداله
کد نامزد: ۲۵۴
غلامی علی اکبر
نام پدر: سیروس
کد نامزد: ۲۵۶
فریدمجتهدی نیما
نام پدر: محمدصادق شهیربه خسرو
کد نامزد: ۲۵۸
فطرتی راد زهرا
نام پدر: لطفعلی
کد نامزد: ۲۵۹
فلاح مجد فرشید
نام پدر: مرتضی
کد نامزد: ۲۶۲
قاسمی محمود
نام پدر: قاسم
کد نامزد: ۲۶۴
قوامی لاهیجی علی
نام پدر: ابوالقاسم
کد نامزد: ۲۶۵
ملکی علیرضا
نام پدر: محمدحسن
کد نامزد: ۲۶۹
مهدی نژاد کاظم
نام پدر: دولتعلی
کد نامزد: ۲۷۱
نصرتی فلاح کار رضا
نام پدر: عزیزاله
کد نامزد: ۲۷۴
نژادمهدی پور مهدی
نام پدر: مرتضی
کد نامزد: ۲۷۲
نیروشم حمید
نام پدر: ذبیح اله
کد نامزد: ۲۷۵
نیک سرشت پژمان
نام پدر: علیرضا
کد نامزد: ۲۷۶
هاتف حسین
نام پدر: علیجان
کد نامزد: ۲۷۸
هدایت صفا حسین
نام پدر: محمود
کد نامزد: ۲۷۹
همائی فرد جواد
نام پدر: ابراهیم
کد نامزد: ۲۸۱
همتی تجن گوکه رضا
نام پدر: صفرعلی
کد نامزد: ۲۸۲
پوربزرگی زیارتگاه عنایت
نام پدر: عینعلی
کد نامزد: ۱۵۷
پوررجب ایمن آبادی معصومه
نام پدر: حسن
کد نامزد: ۱۵۸
پورنصیر میلاد
نام پدر: شمس الدین
کد نامزد: ۱۵۹
پورنصیررودبنه هانی
نام پدر: حسین
کد نامزد: ۱۶۱
پوریاسری فخر آرمان
نام پدر: علی
کد نامزد: ۱۶۴
پوریوسفی علیرضا
نام پدر: محمود
کد نامزد: ۱۶۷
کنعانی سرچشمه بهمن
نام پدر: علی
کد نامزد: ۲۶۷

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *