عکس| خشکی تالاب سوستان و مرگ ماهی‌ها

در طی چند سال گذشته شاهد کاهش آب تالاب سوستان هستم که مشکلاتی را ازنظر زیست‌محیطی نیز به وجود آورده، شیلات در دو سال گذشته انواع مختلفی از ماهی‌ها را وارد تالاب سوستان کرد ولی در چند وقت اخیر عده‌ای سودجو شبانه ماهیان را به‌طور غیرقانونی و با طور صید کرده و شبانه با وانت ماهیان را می‌برند و عدم وجود متولی واحد برای این تالاب به مشکلات افزوده است.

سوستان
سوستان
سوستان
سوستان
سوستان
سوستان
سوستان
سوستان
سوستان
سوستان
سوستان
سوستان
سوستان
سوستان
سوستان
سوستان