درخشش کاراته کاهای ایران در قهرمانی آسیا / ۶ نشان رنگارنگ در روز نخست برای ایران

روز نخست مسابقات کاراته قهرمانی آسیا ۲۰۲۳ در رده‌های پایه امروز در کاتا و کومیته نوجوانان…