شروع چین سوم برداشت برگ سبز چای در شمال ایران/برداشت بیش از ۱۰۰ هزار تن برگ سبز

رئیس سازمان چای کشور با اشاره به آغاز چین سوم برگ سبز چای از باغات شمال…