اختلال گسترده در اینستاگرام / سیاه شدن ویدئو ها / اختلال در زمان پست ها

با توجه به گزارش برخی از کاربران شبکه های اجتماعی در سراسر کشور اختلال گسترده ای…