چگونه مرکز تحقیقات دیلمستان با تولید و تکثیر گیاهان دارویی باعث اشتغالزایی شد؟

مجید عاشوری در تشریح اقدامات علمی و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان در سال گذشته…