ابراهیم مهربان : کار کردن در جای جای کشتی برای من لذتبخش است

مهربان افتخار کشتی ایران و گیلان میهمان برنامه دایره طلایی بود ابراهیم مهربان در مورد ملحق…