عدم نظارت بر ورودی‌ها تنها دلیل وجود اختلاف در عملکرد شوراها

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس از برنامه مجلس برای نظارت دقیق بر ورودی شوراها…